Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri

Vakfın Kuruluş Amaçları:

a)-Memleketimizin kültürel ve turistik potansiyelini en iyi bir biçimde değerlendirmek, AHLAT’ ın bünyesinde yaşattığı tarihsel ve kültürel güçten yararlanarak,milli kültürümüzün bütün dallarını ülke ve dünya kamuoyuna tanıtmak için her türlü faaliyette bulunmak.

b)-Kültürel mirasımızı oluşturan tarihi ve kültürel eserlerimizin maruz kaldığı doğa ve insan tahribatını önlemek, korunmasını sağlamak, hasar görmüş olanları onarmak,tarihsel ve kültürel önemini yeni kuşaklara aktarmak.

c)-Ön planda AHLAT’da olmak üzere,tarihi,kültürel ve turistik potansiyeli yüksek yörelerimizde,imkanlar oranında belirli tarih ve sürelerde, ulusal ve uluslar arası nitelikte kültürel ve sanatsal organizasyonlar düzenlemek.

d)-Yörenin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi, el sanatları ürünlerinin üretim kapasitesinin artırılması, tanıtım ve pazarlaması için gerekli tedbirleri almak.

e)-Lise ve dengi okullardan mezun olup,Üniversite ve Yüksek okullara kaydını yaptıran yada lisans üstü veya Doktora programlarına devam eden öğrencilerden başarılı, çalışkan, ancak maddi yönden yoksun bulunan öğrencilerden Vakıf Yönetim Kurulunun yardıma layık gördüklerine her türlü Eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımda bulunmak,eğitim olanakları sağlamak.

f)-Öğrenci burslarını Yönetim Kurulunun hazırladığı AKEV Burs talimatnamesi hükümlerine göre vermek.

g)-Ülke düzeyinde eğitim,kültür ve sosyal düzeyin yükselmesi,karşılıklı yardımlaşma ve sosyal yardımlaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak; toplantı, konferans, sergi, fuar, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek suretiyle Atatürk İlkelerine bağlı milli ve manevi değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olmak.

h)-Gençlerimizin çağdaş bilim anlayışına uygun akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan,kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde;cinsiyet,ırk,din, farkı gözetmeyen, milli ülkülere sahip, sağlam düşünceli aydın bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak eğitim ve öğretim programları oluşturmak ve uygulamak.

ı)-Doğal kaynaklarımızı Vakfın yararına üretime dönüştürülmesini sağlayacak yatırımlar yapmak ve bunların çalıştırılmasını sağlamak veya tesislerin işletilmesini açık ilanlı ihalelerle kiraya vermek ya da bu türdeki tesislere iştirak etmek.

i)-Vakfın amacı doğrultusundaki konular hakkında yayın, seminer, konferans ve benzeri yolları kullanarak parlamentoya, parlamentodaki siyasi parti gruplarına, meslek kuruluşlarına ve resmi kuruluşlara bilgi sunmak.

j)-Eğitim, kültür, ekonomik ve sosyal konular ile bu konulara yönelik sorunların çözümünde gerekli araştırmaları yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmetleri vermek veya danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k)-Amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olacak genel,özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak.Ekonomik,ticari ve sanayi tesisleri kurmak,işletmek,başkalarına işlettirmek,bu konularda ortaklıklar kurmak. Bilimsel,kültürel,eğitim ve sosyal yardım amacıyla kurulmuş ve kurulacak fonlardan yardımları, bağışları ve hizmetleri kabul etmek ve yönetmek.

l)-Vakfın amaçlarında belirtilen; kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve özel teşebbüsler ile iş birliği yapmak,gerek yalnız başına gerekse eğitim amaçlı vakıf ve derneklerle başta Ahlat olmak üzere Ülke genelinde uygun görülecek yer ve şekillerde okul,yurt,lojman,eğitim ve öğretim tesisi,spor kulübü,kültür ve sağlık tesisleri ile her türlü tesis,üniversite, kitaplık,laboratuar,öğrenci yurdu,diğer yüksek öğrenim kurumları ve bunlara bağlı birimleri yapmak,kurmak veya açmak,kurulması için girişimlerde bulunmak,işletmek,başkalarına işlettirmek, kurulmuş olanlara her türlü desteği sağlamak veya bunlarla birlikte ortak çalışmak suretiyle Türk Milli eğitimine katkıda bulunmak.

Vakfın Faaliyetleri:

a)-Türk folklor müziği ile Türk halk oyunlarının üslup özellikleri ile bölgesel niteliklerine ve bu eserler için kullanılmakta olan mahalli enstrümanların orijinaline aykırı düşmemek üzere,ses ve saz çalışma yarışmaları şeklinde folklor programları düzenlemek.

b)-Geleneksel Türk Sanatları ile Tarihsel değer taşıyan el sanatlarıyla ilgili sergiler, panayırlar ve fuarlar düzenlemek.

c)-Geleneksel el sanatlarının gelişmesini sağlamak maksadıyla atölye açmak, bu amaçla çalışanlara maddi destek sağlamak, kredi vermek, malzeme yardımında bulunmak, bu konularda araştırma yapan veya eğitim görenlere destek olmak.

d)-Üniversite ve Yüksek Okullarda öğrenim yapan muhtaç ve kimsesiz öğrencilere burslar verir, yurt binaları tesis eder, Kitap, Öğrenim, Araştırma, Araç ve gereçler gibi imkanlar sağlar.

e)-Eğitim, Tanıtma ve sporu birlikte ele alan vakıf, bunların yanı sıra Atatürk Milliyetçiliğine uygun Sporcu gençlerin yetişmesi amacıyla spor faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli tesislerin kurulmasına yardımcı olur.

f)-Vakıfa bağışta bulunanların yapmak istedikleri yurt,okul ve benzeri tesise bağış yapanın adını vermek sureti ile özendirici her türlü tedbirler alır, gerekli gördüğünde vakfa maddi veya manevi katkıda bulunanlara, plaket verilmek sureti ile onurlandırır.

g)-Amaçları doğrultusunda olmak üzere, diğer eğitim ve kültür amaçlı vakıf ve derneklerle, Kamu Kuruluşları, İşletmeler,Üniversiteler ve sair resmi ve özel tüzel kişiler ve gerçek kişilerle işbirliği yapar.

h)-Mesleki-Teknik eğitim, elektronik, bilgisayar, turizm ve sağlık teknisyenliği alanında eğitim kurumları ve kurslar açar, kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların bu alanlarda eğitimi için gereken tedbirleri alır. İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapar, yapılan çalışmaları destekler.

ı)-Üniversite-sanayi işbirliğini tesis ederek, üniversiteler bünyesinde uygulamalı eğitim programlarını destekler.

i)-Ülkemizin ihtiyacı olan ilgili, bilgili, becerili nitelikte ara insan gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitime öncelik verir. İhtiyaç duyulan eleman yetiştirilmesi için her türlü tedbirleri alır. Eğitim kurumları kurar, kurulu olanları destekler.

j)-Lise eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu konuda gerekli çalışmaları yapar, destekler.

k)-Orta öğretimde mesleki teknik eğitime olan talebi artırıcı şekilde gerekli çalışmaları yapar. Kurslar açar, eğitim kurumları kurar, işletir, çıraklık eğitiminin yaygınlaştırılması için gerekli her türlü çalışmayı yapar, yapılanları destekler.

l)-Mühendislik ve benzeri dallarda yüksek eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin iş hayatına atılmaları, işe hazır hale getirilmelerinin sağlanması için staj imkanı sağlayan kuruluşları kurar, kurulmuş olanları destekler, birlikte çalışmalar yapar, projeler geliştirir.

m)-Eğitim, kültür ve sosyal konularda araştırma ve geliştirme merkezleri, teknoparklar, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve benzeri bölümleri kurar, işletir ve kurulmuşları destekler, kurulacak ya da işletilecek olan merkezlerin çevre duyarlılığı taşıması konusunda gerekli tedbirleri alır.

n)-Eğitim ve kültür kurumlarının planlı, modern ve çağdaş yönetim ve işletmecilik düzeyine kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri alır. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası standartlara uygun olarak kalite, çevre ve diğer bütünleşmiş sistemlerin kurulmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları başta olmak üzere faaliyetlerde bulunur. Anılan amaçlarla ilgili yatırımları yönlendirmek üzere verimliliği arttıracak modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, bilgi ve iletişim teknolojileri, AR-GE ve inovasyon konularında projeler gerçekleştirir, eğitim kurumları kurar, kurslar düzenler.

o)-Eğitim, kültür ve sosyal konularda araştırmalar yapar, bu konularda ilgili yayınlarda bulunur. Seminer ve bilimsel toplantılar tertipler bu konularda yurt içinde ve yurt dışında bilimsel eğitim ve araştırma projelerini destekler.Kongre,sempozyum ve bilimsel toplantılara katılır. Çeşitli bilim dallarında burslar, üstün başarılı olanlara ödüller verir. Eğitim ve kültür alanlarında ihtisas çalışmaları yapanları destekler.

ö)-Kuracağı eğitim kurumlarına devam edecek öğrenciler için; sağlık, sosyal, ruhsal ve bedensel merkezleri ve spor alanlarını kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek suretiyle tesisler kurar, işletir.

p)-Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için, gençlerin ve kadınların vakıf faaliyetlerine daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla gençlik kolları,kadın kolları ve gerektiğinde diğer kolları ve komisyonları kurar ve gerekli çalışmaları yürütür.

r)- Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesine ve üyeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı artırmaya yönelik olarak  Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, Onur Kurulu Üyeleri ve Ahlat Dernekleri Başkanlarından oluşan Danışma Kurulu veya başka bir kurul teşekkül ettirilebilir. Bu takdirde Onur Kurulu ile Danışma Kurulunun çalışma şekli ve toplantı usul esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

s)-Üyeleri ile iletişimi sağlamak, vakfın çalışmaları hakkında üyelerini ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile günlük, aylık ve yıllık bülten, dergi, magazin, gazete, kitap ve benzeri yayınlar çıkartır,televizyon ve diğer her türlü yayın faaliyetlerinde bulunur.